Kategórie

Informácie

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

V zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 (GDPR) z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov vám poskytujeme nasledujúce informácie.

Prevádzkovateľom, ktorý spracúva vaše osobné údaje získané prostredníctvom týchto stránok je CHUMAK s. r. o. Slovanská 8/12 917 01 Trnava, IČO: 51057085, Registrácia: Bratislava I, odd. Sro, vl.č.122013/B

Rozsah osobných údajov
Vaše osobné údaje spracúvame v rozsahu potrebnom pre dodanie objednaného tovaru, poskytnutie informácie o ponúkanom tovare a splnenie zákonných povinností.

Spracúvame nasledovné kategórie vašich osobných údajov:
- Základné údaje - meno, priezvisko a adresa bydliska. Ak ste podnikateľ - fyzická osoba (živnostník), tak tiež IČO a DIČ
- Kontaktné údaje - e-mail, telefónne číslo
- Záznamy e-mailovej komunikácie, prípadne inej komunikácie v elektronickej alebo písomnej podobe
- Transakčné údaje - informácie o platbách a spôsoboch platby

Účel spracúvania osobných údajov
Vaše osobné údaje spracúvame pre potrebu uzatvorenia kúpnej zmluvy, ktorej predmetom je dodanie objednaného tovaru. Ide o príjem a spracovanie objednávky, vystavenie faktúry, evidenciu platby za tovar a odosielanie tovaru na zvolenú adresu. Pre riadne splnenie zákonných povinností, spracúvame osobné údaje aj pre účely vedenie daňovej evidencie prípadne účtovníctva, možnosti odstúpenia od zmluvy a vybavovanie reklamácií. Vaše osobné údaje spracúvame aj na účely informovania o našich produktoch a službách v rámci priameho marketingu.

Právne základy spracúvania osobných údajov.
Vaše osobné údaje spracúvame v súlade so zákonom v nasledujúcich prípadoch:

- ak je to nevyhnutné pre splnenie kúpnej zmluvy a vy ste zmluvnou stranou, alebo keď požiadate o vykonanie registrácie do e-shopu pred uzatvorením zmluvy
- ak je to nevyhnutné v rámci oprávneného záujmu, ktorým je predovšetkým ponuka a predaj tovaru a služieb zákazníkom
- ak ste udelili súhlas na jeden alebo viaceré účely, ktoré môžu zahŕňať najmä činnosti spojené s ponukou tovaru a služieb, alebo s cieľom prispôsobiť ponuku vašim očakávaniam

Poskytnutie osobných údajov iným príjemcom
Vaše osobné údaje môžu byť pri spracúvaní poskytnuté nasledujúcim príjemcom a kategóriám príjemcov:

- Kuriérske a prepravné spoločnosti
- Slovenská pošta, a. s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica 1
- Poskytovatelia webhostingu a IT služieb

Doba uchovávania osobných údajov
Doba spracúvania vašich osobných údajov je:
- v prípade plnenia zmluvy po dobu, počas ktorej trvá zmluvný vzťah, vrátane záruky a reklamačných podmienok
- v prípade súhlasu dotknutej osoby do doby odvolania súhlasu, najviac však 24 mesiacov od jeho udelenia
- v prípade oprávneného záujmu po dobu, ktorá je opodstatnená vzhľadom k životnosti zakúpeného produktu, a to z dôvodu možnosti ponúkať a poskytovať súvisiace produkty a služby
- v prípade plnenie zákonnej povinnosti po dobu, ktorú ukladá zákon

Práva dotknutých osôb
Pri spracúvaní vašich osobných údajov budeme rešpektovať a vykonávať vaše práva, ktoré sú:
- právo na prístup k svojim osobným údajom, ako aj právo vedieť na aký účel sú spracúvané, kto sú ich príjemcovia a aká je doba spracúvania
- právo na opravu, pokiaľ sú vaše osobné údaje nesprávne, alebo sa zmenili
- právo na výmaz osobných údajov, pokiaľ sú nesprávne, alebo sú spracúvané nezákonne
- ak sú vaše osobné údaje spracúvané na základe súhlasu, máte právo kedykoľvek svoj súhlas odvolať
- právo na obmedzenie spracúvania, pokiaľ si želáte budeme údaje spracúvať iba na najnutnejšie zákonné dôvody
- právo na prenosnosť údajov, ak si želáte preniesť ich k inému prevádzkovateľovi, ak tomu nebudú brániť technické alebo zákonné prekážky
Máte tiež právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad pre ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika, IČO: 36 064 220, tel. č.: +421 2 3231 3220, https://dataprotection.gov.sk/uoou/

Uplatnenie práva dotknutých osôb
Pre online podanie žiadosti o výkon práv dotknutej osoby môžete použiť formulár v časti Kontakty. Vaše práva si môžete tiež uplatniť zavolaním na telefónne číslo +421 949 180 306, písomne na adrese CHUMAK s. r. o. Slovanská 8/12 917 01 Trnava, alebo e-mailom retroauta.eu@gmail.com.

Na vašu žiadosť odpoviem maximálne do 30 dní.